Algemene voorwaarden TeaTag/ 21nachtjes

 

 

1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: TeaTag.Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die (een)factu(u)r(en) die diensten en/of goederen van de opdrachtgever heeft afgenomen of nog af moet nemen.

Product: al hetgeen op www.tea-tag.com en www.21nachtjes.nl worden aangeboden en onderwerp is van één of meerdere koopovereenkomsten.

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vanaf is geweken.

Eventuele algemene (inkoop -)voorwaarden van koper zijn op deze aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing.

2.2 Alle gebruikers van www.tea-tag.com en www.21nachtjes.nl (kopers) worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Op het moment dat er een bestelling geplaatst wordt op www.tea-tag.com of www.21nachtjes.nl verklaart koper akkoord te zijn gegaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De laatste (online)versie van deze voorwaarden is steeds de versie die op dat moment geldig is.

2.4 Verkoper behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen soepel met deze voorwaarden om te gaan.

 

3. Informatie

3.1 De informatie op www.tea-tag.com en www.21nachtjes.nl is uiterst zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de informatie aanwezig zijn. TeaTag is hiervoor nimmer aansprakelijk.

3.2 Op www.tea-tag.com en www.21nachtjes.nl wordt door middel van fotomateriaal en afbeeldingen geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van het te bestellen product te geven. Het kan echter voorkomen dat een product op details afwijkt van het product zoals dit op www.tea-tag.com en www.21nachtjes.nl wordt getoond. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen tussen het beeld en de werkelijkheid.

3.3 Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor prijzen dan wel informatie welke door derden op de website zijn geplaatst en de eventueel hierop gebaseerde transacties.

 

4. Offertes en overeenkomsten

4.1 Alle aanbiedingen op www.tea-tag.com en www.21nachtjes.nl zijn vrijblijvend en  onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een besteld product tijdelijk niet leverbaar is dan wordt in overleg met koper gezocht naar een alternatief. Indien gewenst kan koper de overeenkomst in dat geval ontbinden.

4.2 Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (delen van) offertes of aanbiedingen vergissingen of verschrijvingen bevatten.

4.3 Aanbiedingen of offertes gelden voor de huidige bestelling en niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

 

5. Prijzen , verzendkosten en spaarpunten

5.1 Alle prijzen van de te bestellen producten op www.tea-tag.com en www.21nachtjes.nl luiden in Euro's, zijn incl. 9% en/of 21% BTW en exclusief verzendkosten door heel Nederland en Europa. Prijzen voor verzending worden vermeld op de website.

5.2 De prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

5.3. Kortingscodes kunnen ingezet worden tegen elk artikel. Uitgesloten hiervan zijn de abonnementen en de cadeaubonnen. 

5.4. Bij TeaTag ontvangt  de koper bij elke besteedde euro een spaarpunt. Een TAG. Deze kunnen worden ingeleverd tegen een bepaald product. Deze gratis producten kunnen wisselen. TAGS kunnen niet worden ingeleverd tegen contant geld. 

 

6. Bestellen en betalen particulier en zakelijk

6.1 Nadat de bestelling is geplaatst ontvangt de koper hiervan per email een bevestiging. Koper heeft de keuze uit enkele betalingsmogelijkheden: direct betalen via iDEAL, of betalen vooraf.

Een betaling vooraf wordt verwacht bij custom made producten.

6.2 Bedrijven kunnen via dezelfde webwinkel omgeving onze producten bestellen. Willen zij gebruik maken van de optie achteraf betalen, dienen zij via info@tea-tag.com te bestellen. Betaling dient dan te geschieden binnen 14 dagen.

 

7. Levering

7.1 De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Verkoper is hierin deels afhankelijk van derden. Bij ontvangst van de bestelling geeft verkoper aan koper een indicatie van de verwachte leveringstermijn. Meestal tussen 1-2 dagen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper in geen geval recht op een schadevergoeding.

7.2 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. Verkoper zal vervolgens zoveel mogelijk proberen tegemoet te komen aan de wensen van koper m.b.t. de leverdatum en het afleveradres (dit uiteraard binnen de mogelijkheden van de door verkoper gebruikte logistieke dienstverleners).

7.3 Indien duidelijk wordt dat de leveringstermijn aanzienlijk, d.w.z. langer dan 14 dagen, zal worden overschreden dan zal verkoper koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft in dat geval het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

7.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door koper.

7.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor het niet tijdig bezorgen van bestellingen door derden.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het eigendom van de door verkoper geleverde producten gaat pas over op het moment dat al hetgeen op grond van de overeenkomst verschuldigd is, aan verkoper is voldaan. Het risico gaat reeds op het moment van aflevering over van verkoper op koper.

8.2 Het is koper niet toegestaan het product, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of op enige andere wijze bezwaren.

8.3 Alleen door verkoper aangestelde resellers mogen onze producten weder verkopen.

 

 

9. Herroeping en retourneren

9.1 Koper is verplicht om goederen besteld bij www.tea-tag.com en www.21nachtjes.nl direct na ontvangst nauwkeurig te controleren en inspecteren. Indien koper om welke reden dan ook het ontvangen product niet wenst af te nemen dan heeft hij het recht (afkoelingsperiode) om het product binnen 14 werkdagen na ontvangst te ruilen dan wel te retourneren aan verkoper mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking. Koper dient hierover vooraf contact op te nemen met verkoper.  Koper heeft na melding nog 14 dagen om het artikel daadwerkelijk retour te sturen. Retour- adres: TeaTag, De Redoute 52, 3243 BE, Stad aan het Haringvliet. De kosten van het retour zenden zijn voor de koper. Binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending, wordt het verschuldigde bedrag aan u overgemaakt. Hiermee wordt bedoeld: het aankoopbedrag + verzendkosten. 

9.2 Indien de koper een ander product ontvangt dan hij besteld heeft of indien het ontvangen product beschadigd is, wordt dit door verkoper uiteraard kosteloos omgeruild voor een ander exemplaar. In dit geval neemt verkoper de kosten van de retourzending en de verzendkosten van de nieuwe levering voor haar rekening. Neem in dit geval altijd direct contact op met info@tea-tag.com

9.3 Verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen alleen te accepteren als deze van te voren zijn aangemeld en als de verpakking origineel en onbeschadigd is. Als het vermoeden bestaat dat het product gebruikt of beschadigd is door nalatigheid of door opzettelijk toedoen van koper behoudt verkoper zich het recht voor de restitutie van het aankoopbedrag te verminderen met de ontstane waardevermindering van het geretourneerde product.

9.4 Schadevergoedingen kunnen nooit hoger zijn dan de waarde van het product.

9.5 Wij raden u aan artikelen alleen retour te zenden via PostNL. U ontvangt dan een verzendbewijs en het is mogelijk om de zending te traceren.

 

10. Uw persoonsgegevens / privacy

10.1 TeaTag draagt zorg voor een uiterst zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens van de koper. www.tea-tag.com en www.21nachtjes.nl gebruiken de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren en afhandelen van de bestelling. Persoonsgegevens zullen door verkoper nimmer worden doorgegeven aan derden. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de klant en met als enig doel het bestel- en bezorgproces te kunnen afhandelen.

10.2 Voor statistische doeleinden houden www.tea-tag.com en www.21nachtjes.nl de bezoekersstatistieken bij. Algemene informatie als bezoekersaantallen, duur van het bezoek en tijdstippen wordt hierin bijgehouden. Resultaten worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en de gegevens zijn niet te herleiden tot individuele bezoekers.

10.3. Foto’s die door koper aan TeaTag of 21nachtjes worden gestuurd hebben automatisch de toestemming van de koper om online te worden geplaatst op de websites of facebookpagina’s.

 

11. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel zonder

rechterlijk tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk of per email op de hoogte stellen zonder dat verkoper is gehouden tot enige vorm van

schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

12. Toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen koper en verkoper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

12.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

13. Communicatie

Verkoper is niet aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en overige mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper of tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper.

 

14. Contact

TeaTag en 21 nachtjes staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24434272. Alle contacten m.b.t. overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen via de email: info@tea-tag.com of schriftelijk via: TeaTag De redoute 52. 3243 BE Stad aan 't Haringvliet. Bovenstaand adres is geen bezoekadres.

Artikelen kunnen eventueel in overleg hier worden opgehaald.

 

15. Copyright

Op de inhoud en vormgeving van de webshop www.tea-tag.com en www.21nachtjes.nl rust auteursrecht. Dat geldt voor alle afbeeldingen en teksten of delen van teksten. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben  verkregen van TeaTag. Indien toestemming hiervoor niet is gegeven en het copyright van TeaTag wordt geschonden dan zal TeaTag hierop actie ondernemen.

 

 

16. 21 nachtjes

21 nachtjes  levert aftelkalenders voor kleine kinderen en is een uitgave namens TeaTag. Alle voorwaarden die voor TeaTag gelden, gelden ook voor 21 nachtjes.

Website: www.21nachtjes.nl. Email: 21nachtjes@tea-tag.com.